A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Postmodernisme


Wat is postmodern?

Postmodern betekent letterlijk: na-modern.

Postmoderne mensen hebben afscheid genomen van de’ moderne’ periode in de cultuurgeschiedenis.

Maakbaarheid samenleving

Die periode werd vooral gestempeld door de nadruk op de kracht van het menselijk verstand en de maakbaarheid van de samenleving.

Premodernisme

Het premodernisme was de tijd van de Middeleeuwen. Hemel en aarde en alles wat gebeurde lag vast.

God was oorsprong, doel en grond van het bestaan. Het modernisme legde nadruk op de autonomie van de mens en volgde het premodernisme op.

Geen grote verhalen meer 

 

Moderne mensen dachten in grote (denk) systemen socialisme, marxisme, en liberalisme, waarmee een betere wereld tot stand kon worden gebracht. Maar de ‘grote verhalen’ kunnen de wereld niet ’maken’ en de mensen zoeken hun toevlucht tot de ‘kleine verhalen’, minder ambitieus.

Postmodernisme houdt in dat iedereen zijn eigen wandelkaart mag ontwerpen en op eigen kompas mag reizen.

De traditie wordt weggeschoven.

Maar de kerk leeft van de traditie (het Latijnse woord tradere betekent doorgeven).

Doorgeefgeloof

Het christelijk geloof is een doorgeef-geloof. Het doorgeven van de grote daden van God in Christus Jezus!

Postmodernisme betekent: wat voor jou waar is, hoeft voor mij nog niet waar te zijn.Ieder heeft zijn eigen waarheid. Er zijn ontzettend veel waarheden die jij niet kent en daarom is het onzinnig te denken dat iedereen zijn eigen waarheid heeft.

Leven vanuit het postmoderne levensgevoel is zo leven in een fundamenteel gevoel van onveiligheid. Leven bij fragmenten. De waarheid spreken is altijd liegen. Want wat voor mij waar is, is voor de ander nog niet waar. De Westerse mens wantrouwt zekerheden.

Modernisme begint bij Verlichting

 

Het postmodernisme komt ná het modernisme. Het modernisme begint met de Verlichting.

De mens staat centraal. De Verlichting wil de mens bevrijden van geestelijke en religieuze onderdrukking.

De redelijke mens staat in het middelpunt.

In de architectuur hield het modernisme in dat alles rationeel en functioneel moest zijn. Zo ontstonden de moderne flats, kil en zakelijk

Het modernisme heeft messiaanse trekken. Door de techniek en het rationele denken zou er een betere wereld komen.

Premodernisme

Aan het modernisme ging het premodernisme vooraf.

Het premodernisme is het kenmerk van de Middeleeuwen geweest. Alle waarden en normen lagen vast en werden van Boven af of door de kerk voorgeschreven. Alles had zijn eigen plaats

Het postmodernisme breekt met het modernisme. Het houdt een andere cultuur in en ook is het een aanduiding van een andere manier van leven.

Heel belangrijk voor het postmoderne levensgevoel is de vraag, hoe ik het ervaar. Als levensbeschouwing kent het postmodernisme geen zin en doel. Er kan geen bindende belijdenis zijn want dat pretendeert een algemeen geldige waarheid en die is er niet.

Daarom richt het postmodernisme zich tegen systeemdwang, tegen alle religies en alle metafysica.

 

Grote verhalen verdwenen

 

Alle grote verhalen zijn verdwenen. Daaronder verstaat men alle levenoverkoepelende en levenbepalende systemen zoals socialisme, communisme, idealisme, christendom. Er is alleen maar het kleine verhaal van ieder persoonlijk. Het wordt dus erg individualistisch!

 

Medium is the message

 

Bij het postmodernisme zegt men: The medium is the message. De boodschapper is de boodschap.

Niet wat iemand te zeggen heeft is belangrijk. Het gaat er vooral om hoe hij eruitziet, hoe hij ‘overkomt’.

met bepaalde lichamelijke kenmerken, maar het zit gevangen in een netwerk van begrippen. Het kan telkens weer een andere invulling krijgen: moeder, meisje, prostituee, oma,

De werkelijkheid is voor de postmodernist een constructie van degene die die werkelijkheid beschouwt.De postmodernist zegt: er bestaan geen vrouwen, alleen moeders, meisjes, oma’s verkoopsters, leraressen, schoonmaaksters. Er bestaan ook geen zondaren

Er zijn dus geen algemene begrippen en geen algemene, voor iedereen geldende waarheden.

Er zijn ook positieve aspecten aan het postmodernisme. Allerlei ‘grote’verhalen zoals socialisme communisme verdwijnen. Schijnzekerheden worden ontmaskerd. Allerlei absolute zekerheidjes zijn verdwenen. Het ‘moderne’ wereldbeeld is niet zo zeker meer.

Wetenschap onttroond

De wetenschap is onttroond. Lange tijd ging men ervan uit dat de wetenschap het beter wist dan onze ervaring. In de tweede plaats heeft het postmodernisme ons laten zien, dat er geen abstracte, objectieve waarheden zijn. De waarheid is persoonlijk Waarheid staat altijd in een hechte relatie tot God. Waarheid is niet iets abstracts. Waarheid is relationeel en persoonlijk De Waarheid is een Persoon: Christus. Hij heeft gezegd:Ik ben de Waarheid