A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pinksterfeest


 Pinksterfeest is geboortefeest van de Kerk

 

Pasen en Pinksteren

Pasen en Pinksteren

 

Bij het feest van Pasen was de eersteling, het eerste offer, een korenaar. Dat betekent schepping geen werk van mensen. Dat hebben wij niet in de hand. Pasen, de verrijzenis  van Christus is voor 100% Gods werk. Wat is nu het  verschil met Pinksteren? De eerstelingen bij Pinksteren zijn twee broden. Dat is schepping maar ook  wat wij ervan gebakken hebben. In het werk van de Geest wordt altijd het gebrekkige mensenwerk betrokken.

 

Pinksterfeest is het geboortefeest van de Kerk

Pinksterfeest is de vlaggetjesdag van de christelijke gemeente

Op het Pinksterfeest schitteren de engelen door afwezigheid

Op Pinksterfeest volgen niet de lofzangen der engelen, maar de handelingen der apostelen

Pinksterfeest is het illuminatiefeest van de Christus

Op het Pinksterfeest laat God een ladder neer uit de hemel

Bij de torenbouw van Babel wilden de mensen een ladder zetten tegen de hemel

De Geest van Pinksteren heeft een portiersfunctie. Hij opent deuren voor Jezus

De Geest van Pinksteren heeft de functie van een spotlight: alle licht valt op Jezus

De leerlingen werden niet geleid, gedreven of geïnspireerd door de Geest, maar vervuld

De geestdrift van het merendeel is van Geest te weinig en van drift te veel

De slagregens van de moesson van de H. Geest hebben we nodig

De Pinkstergeest is als een douche waarvan je opfrist

De Pinkstergeest is als een regenbui na een hete zomer die alles in bloei zet.

Op Pasen is iets met Jezus gebeurd.

Op Pinksteren iets met de mens

  

  

De boodschap van Pinksteren

Hand 2   Het is feest in Jeruzalem! Oogstfeest. Het ziet zwart van de mensen in de stad. De nauwe straatjes en steegjes zijn vol met pelgrims uit de wereld. Voetje voor voetje schuifelen de mensen voort door de straten van de stad..Uit heel de wereld zijn de mensen naar Jeruzalem gekomen. Het zijn van oorsprong allemaal joden, wier voorouders jaren geleden naar Egypte, Griekenland, Rome Antiochië verhuisd zijn.

 Maar één keer per jaar komen ze naar Jeruzalem. Dat is op het Pinksterfeest. Want dat willen ze meemaken het aanbieden van de eerstelingen van de tarweoogst. in de tempel aan de Here God. Wat een vreemde talen kun je hier horen.!Allemaal vreemdelingen.

 Eén ding hebben ze gemeenschappelijk. ze behoren allemaal tot Israël, joodse volk.Plotseling ontstaat er op een van de pleinen van de tempel een grote oploop. He, wat is daar aan de hand?

Maar dat is vreemd.. Een paar eenvoudige vissers zijn op een verhoging gaan staan en ze spreken de menigte toe. Maar ze spreken niet in hun eigen taal, het Aramees.

 De joden uit Egypte en Griekenland en Rome die een heel andere taal spreken,  kunnen ze heel goed verstaan. Hoe is dat mogelijk wij horen hen in onze eigen taal van de grote  daden van God spreken.

Hoe kan dat nou? We hebben zojuist gelezen hoe kan kon. We lezen En zij werden allen vervuld  met de Heilige Geest.Op het Pinksterfeest zijn de discipelen van Jezus bij elkaar gekomen  en wachten op de dingen die gaan gebeuren.Zeg, hoor je dat? Zegt de een tegen de ander. Het lijkt wel of er een storm opsteekt.

 Het is net alsof het heel hard gaat waaien!Zeg, zie je dat? Kijk daar eens op de hoofden van Petrus en Johannes. Het lijken wel tongen van vuur. Maar wat is dat vreemd.

De deuren en ramen klepperen niet en je ruikt helemaal geen brand lucht van schroeiend haar. Dat staat hier ook. Er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag.

 En er verschenen tongen als van vuur. Het is geen windvaag en het is ook geen vuur, maar het lijkt erop.Er gebeurt niet iets in de natuur, maar met de mensen. Op Pasen is er iets met Jezus gebeurd. Weet u wat er met Jezus gebeurd is? Maar op Pinksteren gebeurt er iets met mensen. En zij werden allen vervuld met de Heilige GeestZij begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.Op het  Pinksterfeest gaat het om de mensen. Je hoort ook nergens van engelen op het Pinksterfeest,t zoals bij de geboorte van  de Heiland en bij Zijn verrijzenis. De engelen laten verstek gaan.

Als de Heilige Geest komt volgen er  niet de lofzangen der engelen, maar de Handelingen der apostelen en getuigenis van de discipelenEn zij werden allen vervuld met de Heilige Geest..Reken maar dat dit een heel unieke ervaring geweest is. De mensen raken buiten zichzelf van verwondering. Ze komen in extase. Een grote geestdrift komt over hen.Ze worden razend enthousiast..Dat moeten we dus allereerst heel goed zien. Als de Heilige Gerest komt, gebeurt er niets met Jezus, gebeurt er niets in de wereld of in de natuur.

Maar gebeurt er iets met de mensen.Het gaat om de mensen.God gaat geen andere mensen maken, maar Hij maakt de mensen anders.Hoe doet God dit? Dit doet Hij door de Heilige Geest. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.Allen!! Alle mensen? Niemand uitgezonderd? Nee, niet allen, maar allen die daar in dat zaaltje bij elkaar gekomen waren in afwachting van de grote dingen die zouden gaan gebeuren.Allen die vol verwachting uitkeken naar het komen van de heilige Geest, die werden vervuld met de Geest.

 God heeft alle mensen lief maar niet alle mensen worden vervuld van de Heilige Geest. Wij mensen kunnen namelijk het komen van de Heilige Geest blokkeren, belemmeren, tegenwerken.De Geest komt niet ongevraagd en ongebeden.Zo werkt God nu eenmaal. Hij komt alleen daar waa

r Hij verwacht wordt.Allen daar in Jeruzalem die bleven uitkijken naar  wat Jezus beloofd had. werden vervuld met de H.Geest.. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ja, dat zal wel waar zijn, maar gebeurt dit ook nog in onze tijd? In Amsterdam en Paesens Moddergat, in Zuid Amerika en Zuid-Korea ? Waar kom je nu nog mensen tegen die vervuld zijn met de Heilige Geest.?Dan zeg ik. Ja dat verschijnsel komen we vandaag nog bij miljoenen mensen tegen. Maar dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan mensen die in extase verkeren, in tongen spreken en heel buitenissige ervaringen hebben.De komst van de Heilige Geest in Jeruzalem had een eenmalig, bijzonder karakter.

Dat komen ging gepaard met allerlei tekenen. Hand. 2 kunnen wij niet  willekeurig oproepen, mogen we niet zo maar herhalen.We moeten niet proberen in tongen te spreken of  uitkijken naar heel emotionele gebeurtenissen.Maar ik weet zeker, ook nu nog worden veel mensen vervuld van de Heilige Geest. Kun je dat ook zien.? Kun je dat ook bemerken?Ja dat kun je zien en horen.Overal waar de Heilige Geest komt, wordt gesproken over de grote daden van God.

 Dat zeggen die mensen daar in Jeruzalem ook Hoe horen wij hen in onze taal de grote daden Gods spreken.!Toen de H. Geest kwam, ontstond er geen aardbeving en kwam er geen vuur uit de hemel, die alle smeerlappen en tirannen verslond en verteerde, maar begon een visserman te preken. Het was Petrus, die een vurig getuigenis gaf over Jezus, de Nazarener, die God had opgewekt uit de doden. De grote daden van God dat zijn al die daden die God gedaan heeft in Jezus Christus. Hoe Hij zelf onder ons verschenen is, onze zonden op zich nam op Golgotha en op de Paasmorgen uit het graf verrees.

Overal waar het leven van  Jezus, de dood en opwekking van Jezus, ter sprake gebracht wordt,  zijn liefde en barmhartigheid in praktijk gebracht wordt, daar zien we de invloed van de Heilige Geest.H.Geest vraag geen aparte aandacht voor zichzelf. Hij heeft de functie van een schijnwerper. Alle licht laat Hij vallen op de grote daden van God in Jezus.Hij zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen.

Hij heeft alleen een portiersfunctie. Hij open deuren voor Jezus.Heilige Geest  zorgt er ook voor dat de mensen gaan leven vanuit de vergeving van Jezus en de liefde van Jezus.H.Geest zorgt ervoor dat het Rijk van God werkelijkheid wordt in ons aardse leven.

In dat Rijk is er alleen plaats voor barmhartigheid en ontferming.Wij bouwen onze  moderne torens van Babel. Wij mensen willen met onze techniek en kennis een ideale samenleving bouwen, een  soort hemelse heilstaat, waar alle mensen het goed hebben, Eendracht maakt macht. Er zijn heel wat torens van Babel ontworpen volgens het bestek van bepaalde ideologieën, communisme, nationaal-socialisme en vandaag  door velen volgens een nationalistisch ontwerp, vaak met uitsluiting van etnische minderheden.Op  het Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurt het tegenovergestelde van wat er plaats vond bij de torenbouw van Babel. In Babel zetten de mensen ladders tegen de hemel. Ze wilden de hemel bestormen, Op Pinksteren heeft God een ladder uit de hemel neergelaten. Door zijn Geest is Hij zelf bij ons komen wonen.

De ware eenheid komt niet van onderop, maar van boven af.Sinds Pinksteren is de gemeente  de woonplaats van Gods Geest. Hier heeft Hij zijn domicilie. Hier wil Hij ons toerustenIn stilte gebeuren er ook vandaag nog grote dingen. Als de wind van de Geest gaat waaien en het vuur van de H.Geest gaan branden, gaan deuren en vensters open. Daar gebeuren geweldige dingen. Daar gaan  de hoogmoed en de trots van  mensen in vlammen op. Daar wordt de twijfel verteerd en harten verwarmd en verlicht.Zonder H Geest zijn we nergens

Zonder Heilige Geest schiet het geloof geen wortel, heeft de hoop geen uitschieters en draagt de liefde geen vrucht.Wij hebben vandaag gebrek aan Heilige Geest. Alleen de Geest kan de uitgedoofde sintels van de christelijk dogma’s weer maken tot gloeiende lava.Alleen de Geest kan ons leven vernieuwen en over  de pijn van een gekneusd leven en de smart van  groot verlies   heen tillen. De H.Geest j wordt door Jezus de Trooster genoemd. Jezus is lichamelijk niet meer bij ons, maar met zijn Geest  wil Hij ons omringen, bezielen en bemoedigen.Ook het christelijke Pinksterfeest is evenals het joodse een oogstfeest. Wij zijn op weg naar de grote Zomer van de eindtijd. Op weg naar de oogst.

Naar de dag waarop uit vele volken  mensen  het Nieuw Jeruzalem binnengeleid zullen worden. En ook van hen gezegd kan worden: Zij werden allen vervuld met de H.Geest. Pinksterfeest is daarom ook zendingsfeest.

Met het oog op de komende oogst worden we geroepen een missionaire gemeente te zijn, om anderen te trekken binnen de lichtkring van Gods liefde.Wij vragen ons vaak af Wat hebben wij aan de Heilige geest. ?We moeten die vraag omkeren. Wat heeft de heilige Geest aan ons.Zijn we nog bereid om levende getuigen te zijn, zoals Jezus zei bij zijn vertrek. Jullie zullen mijn getuigen zijn.?