A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pastoraat van Jezus


Hoe ging Jezus met de mensen om? Hoe was zijn pastoraat?

Hij trad heel anders op dan de priesters en de rabbi's en de Schriftgeleerden

Hij was niet soft, maar vaak confronterend in zijn optreden.

Voor de mensen 

Allereerst was Jezus er helemaál voor de mensen Zijn liefde was grenzeloos

Hij accepteerde iedereen. Ook hen die door de Joden veracht werden.

Hij was met grote ontferming over de schare bewogen (Mt. 9 : 36)

Persoonlijk

Een tweede kenmerk is dat Hij zeer persoonlijk omging met de mensen. Ieder mens was voor hem een ander

Jezus roept de enkeling uit de massa en uit de anonimiteit te voorschijn.

Hij richt zich tot ieder persoonlijk en vraagt van hem een antwoord

Hij roept mensen tot Zich zelf, Hij roept mensen tot de ware menselijkheid.

In het gesprek doet hij een beroep op zijn gesprekspartner

Verlorene

Een derde kenmerk is dat Hij zegt dat de Zoon des mensen gekomen is om het verlorene te zoeken

 Met die term het verlorene worden de losers bedoelt, de mislukten, de wanhopigen.

Ook mensen zonder uitzicht, de paria’s en de vrouwen van lichte zeden, tolbeambten

Gemeenschap opbouwen 

 Een vierde kenmerk:Hij wil door zijn herderlijke zorg een nieuwe gemeenschap om Hem heen bouwen

Die nieuwe gemeenschap ontstaat rondom de verkondiging van Gods Koninkrijk.

Dat wordt o.a. duidelijk in de Bergrede. Zalig zijn de armen, de vredestichters,

Zalig de barmhartigen, want hunner is het Koninkrijk Gods.

Verkondiging Godsrijk

 

Een vijfde kenmerk van Jezus’ optreden in de herderlijke zorg is de verkondiging van het Koninkrijk Gods.

Dat is het centrale thema van zijn prediking. Dit Godsrijk heeft zijn eigen persoon tot inhoud.

Binnen de lichtkring van dit Koninkrijk waarvan Jezus de koning is, ontvangt de mens vergeving

Hij ontvangt ook bevrijding, uitzicht, ware menselijkheid Daar vindt  hij rust (Matth. 11

De dood heeft Jezus  overwonnen door zijn verrijzenis,

De schuld heeft Hij overwonnen door  zijn lijden en sterven

En Hij geeft weer zin aan ons bestaan door zijn zaligsprekingen

Het pastoraat van Jezus is dus drievoudig. We hebben nu toekomst, vergeving en het leven heeft toch zin.